Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de datum,

- waarop u of een door u aangewezen derden, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform zijn of zullen worden geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Stefan Kleinhenz, Cherbonhofstraße 10, 96049 Bamberg, telefoonnummer: +49 151/21266820, e-mailadres: storno@lernfluss.eu) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

 

Gronden voor uitsluiting of beëindiging

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

 

------------------------------------------------------------------
Voorbeeld herroepingsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Aan Stefan Kleinhenz, Cherbonhofstraße 10, 96049 Bamberg, Duitsland, e-mailadres: storno@lernfluss.eu :

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij schriftelijke mededeling)
- Datum

(*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is