Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als aanbieder (Stefan Kleinhenz) sluit via de website www.lernfluss.eu.Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

 

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet bindend en vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een contract.


(2) U kunt een bindend koopaanbod (bestelling) doen via het online-winkelwagensysteem.
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.


Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie "terug" van de internetbrowser) of de koop te annuleren.
Door de bestelling via de knop "kopen" te verzenden, doet u ons een bindend aanbod.
U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee de totstandkoming van het contract) vindt binnen 2 dagen plaats door een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan u wordt bevestigd (opdrachtbevestiging).
Indien u geen overeenkomstig bericht hebt ontvangen, bent u niet langer aan uw bestelling gebonden. In dat geval zullen de reeds geleverde diensten onmiddellijk worden terugbetaald.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van de overeenkomst vereiste informatie geschieden per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U dient er zich dus van te vergewissen dat het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

 

§ 3 Recht van retour, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt uw recht van retour alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs.

 

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

 

§ 5 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

 

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Stefan Kleinhenz
Cherbonhofstraße 10
96049 Bamberg
Duitsland
Telefoon: +49 951 5090636
E-mail: hallo@lernfluss.eu


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

 

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

 

3. contract taal, opslag contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2 De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Alvorens de bestelling via het online-winkelwagensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelwagensysteem ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

 

4. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

 

5. prijzen en betalingswijzen

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De optredende verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en komen extra ten laste van u, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3 De betaalwijzen die u ter beschikking staan, worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven.

5.4 Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.2 Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

 

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden permanent gecontroleerd op wettelijke naleving. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Voor het laatst geactualiseerd: 07.12.2017