Privacybeleid


Hartelijk welkom op onze website!

 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Hieronder informeren wij u daarom over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

 

Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere indicatie wordt gegeven.
"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (server logbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de probleemloze werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon is niet mogelijk.

 

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de mate die daar wordt gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lid a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Uw klantaccount zal dan worden verwijderd.

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Het ontbreken van een bepaling heeft tot gevolg dat geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relatie of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, gaat het bijvoorbeeld om ontvangers van de volgende categorieën verzenddienstverleners, betalingsdienstverleners, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van rechtstreekse reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of een dienst, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds van ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Indien deze niet wordt verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons daarvan in kennis te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaarschrift staan in het impressum. U kunt ook gebruik maken van de link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen. Dit brengt geen andere kosten mee dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

 

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze sitebezoekers te analyseren.

De verwerking vindt plaats op grond van § 15 (3) TMG alsmede Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is derhalve niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die zij bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
Via de onderstaande links kunt u zien hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in de belangrijkste browsers:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

 


Gebruik van Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Om te voorkomen dat Google Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Google Analytics opt-out.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/.


Gebruik van etrackers
Wij maken op onze website gebruik van technologieën van etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe worden gegevens verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens zullen zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Om deze gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst uit te sluiten, kunt u in uw browser een opt-out-cookie instellen via de volgende link: https://www.etracker.de/privacy?et=umbcr3.

 

Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken wij de functie voor het insluiten van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube").
YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over die video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).


Duur van de opslag
Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens overeenkomstig de wettelijke, met name fiscale en commerciële, bewaartermijnen en vervolgens na het verstrijken van de termijn gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Rechten van de betrokkene
Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op wissen, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO het recht bezwaar te maken tegen verwerking op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Neem contact met ons op als u wilt. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Laatste update: 25-4-2018